Jakie zasady regulują zawieranie umów o nieruchomości w prawie?

Umowa o nieruchomości – co powinniśmy wiedzieć?

Umowa o nieruchomości jest dokumentem, który reguluje zasady nabycia, sprzedaży, zamiany lub zarządzania nieruchomością. Jest to bardzo istotny dokument, zawierający podstawowe informacje o warunkach, jednostkach i przedmiotach umowy. Prawo reguluje jakie warunki muszą być spełnione w celu ważności i wykonania umowy.

Kto może zawrzeć umowę?

Umowa o nieruchomości jest ważna, jeśli jej stronami są osoby pełnoletnie oraz posiadające zdolność do czynności prawnych. Nie muszą one być związane z nieruchomością, z którą ma być zawarta umowa.

Jeżeli stronami umowy jest małoletni lub osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, umowa nie będzie ważna. Oznacza to, że uzyskany z tej umowy przychód nie będzie miał mocy prawnej i nie będzie można go dochodzić w drodze sądowej.

Forma umowy

Umowa o nieruchomości może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Przy zawieraniu umowy w formie ustnej należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może ona być łatwo źle zrozumiana lub niewłaściwie wykonana.

Zgodnie z prawem, tylko umowy dotyczące nieruchomości wyłącznej, czyli takiej, która jest własnością jednej strony, muszą zostać zawarte w formie pisemnej.

Ważność umowy

Aby umowa o nieruchomości była ważna, należy spełnić trzy podstawowe warunki: ważność zawartego ugody, przepisów prawa oraz wolnej woli stron.

Po pierwsze, umowa powinna być ważna. Oznacza to, że wszystkie strony muszą być świadome i zgadzać się na jej postanowienia. Nie mogą one być przedmiotem przymusu ani nacisków ze strony którejś ze stron.

Cel umowy

Kolejnym warunkiem ważności umowy jest jej cel. Musi on być zgodny z prawem i należycie określony. Oznacza to, że należy mieć na uwadze zarówno zarówno cel prawny, jak i ekonomiczny umowy.

Cel prawny oznacza, że strony muszą wykonywać umowę zgodnie z przepisami prawa. Natomiast celem ekonomicznym jest osiągnięcie wzajemnych korzyści.

Konsekwencje niewykonania umowy

Jeżeli jedna ze stron naruszy postanowienia umowy, ma ona obowiązek naprawienia szkody, która wystąpiła w wyniku tego naruszenia. Dodatkowo, jeżeli dana umowa jest zawarta w formie pisemnej, strona naruszająca postanowienia umowy może zostać nawet ukarana grzywną.

Wypowiedzenie umowy

Jeżeli jedna ze stron umowy pragnie wypowiedzieć umowę, powinna to zrobić z zachowaniem zasad postanowionych w umowie. Zgodnie z przepisami prawa, umowa może zostać wypowiedziana poprzez wcześniejsze wypowiedzenie w formie pisemnej lub ustnej.

Reklamacje

Jeżeli jedna ze stron umowy stwierdzi, że druga strona naruszyła postanowienia umowy, może złożyć reklamację. W takim przypadku druga strona ma prawo ocenić wiarygodność reklamacji i odpowiedzieć na nią w formie pisemnej.

Rozwiązanie umowy

Jeżeli jedna ze stron umowy naruszy postanowienia, druga strona ma prawo domagać się jej rozwiązania. Rozwiązanie umowy może zostać zakończone w trybie sądowym lub polubownym.

Kontrola umowy

Zgodnie z przepisami prawa, każda umowa o nieruchomości musi zostać zatwierdzona przez sąd lub inny upoważniony organ. Zatwierdzenie to ma na celu sprawdzenie, czy umowa jest zgodna z prawem i czy strony są w pełni świadome jej postanowień.

Podsumowanie

Zawieranie umowy o nieruchomości jest bardzo istotnym dokumentem regulującym relacje między stronami. Aby umowa była ważna, musi spełnić trzy podstawowe warunki: ważności zawartego ugody, przepisów prawa oraz wolnej woli stron. Ponadto, każda umowa musi zostać zatwierdzona przez sąd lub inny upoważniony organ. Prawo reguluje także, co należy zrobić w przypadku naruszenia postanowień umowy oraz kiedy i w jaki sposób można ją wypowiedzieć.Jeśli chcesz poznać wszystkie zasady i wytyczne regulujące kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości, sprawdź to już teraz! Kliknij tutaj, aby poznać najważniejsze przepisy prawa dotyczące zawierania umów: nieruchomości w prawie.